Skip to main content
x

Chúa Muôn Xuân / God of All Spring

 

MS. Trịnh Khánh 

GCC Sermon Passages
Sáng Thế 1:1-27; Giăng 11:17-27
GCC Speaker
MS. Trịnh Khánh

Jesus in Jeremiah

 

MS. Trịnh Khánh 

GCC Sermon Passages
Jeremiah 29:11-14; John 14:6-13
GCC Speaker
Mark Rivera

We have this ministry/Vì được chức vụ này

 

MS. Trịnh Khánh 

GCC Sermon Passages
Isaiah 11:1-9; 2 Corinthians 4:1-6
GCC Speaker
MS. Trịnh Khánh