Liturgy Number
9
Liturgy

09 The Call to Worship

 

Hướng Dẫn:   Hãy tin cậy Thượng Đế mọi lúc mọi nơi!  Đức Giê-hô-va là nơi nương tựa cho chúng ta.

Hội Chúng:    Đức Giê-hô-va là hòn đá và sự cứu rỗi chúng ta; chúng ta sẽ chẳng bị lay chuyển.

Hướng Dẫn:  Đức Chúa Trời là thiện và trong tay Ngài, chúng ta nhậ được sức lực.

Hội Chúng:    Chúng ta ca hát về những công việc diệu kỳ Ngài!  Chúng ta tạ ơn và ngợi khen Thiên Chúa!

 

Leader: Trust in the Lord at all times, O People; God is a refuge for us.

People: God is our rock and our salvation; we shall not be shaken.

Leader: God is good and in God’s work we find our strength.

People: We sing of all God’s wonderful works! We give thanks and praise to the Lord!

 

 

09 Prayer of Confession

Lạy Cha Thiên Thượng, chúng con cúi đầu trước Chúa và thú nhận rằng đã thường xuyên quên rằng chúng con thuộc về Ngài.   Nhiều lúc chúng con sống như không có Ngài và đã thiếu xót trong sự làm chứng cho Chúa.  Đối với những điều này, chúng con xin Chúa tha thứ và xin Ngài ban thêm năng lực.  Xin ban cho chúng con một tâm trí sáng suốt và tấm lòng mở rộng để chúng con làm chứng về Ngài giữa thế gian.  Xin nhắc nhở chúng con là ai trong Chúa cho dù đối diện với bất cứ hoàn cảnh hay đối tượng nào.  Xin giữ chúng con gần Ngài và xây dựng mối liên hệ của chúng con với Chúa và với những người chung quanh. Amen.

 

Dear Heavenly Father, we lower our heads before you and we confess that we have too often forgotten that we are yours. Sometimes we carry on our lives as if there was no God and we fall short of being a credible witness to You. For these things we ask your forgiveness and we also ask for your strength. Give us clear minds and open hearts so we may witness to You in our world. Remind us to be who You would have us to be regardless of what we are doing or who we are with. Hold us to You and build our relationship with You and with those You have given us on earth.   Amen.

 

 

09 Prayer of Pardon

Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần!  Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng; hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào.  Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta.  Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.  Hãy ăn năn và tin cậy Đấng Christ, Cứu Chúa của thế gian và Con của Đức Chúa Trời Hằng Sống – tội lỗi của chúng ta sẽ được tha.  Amen.

 

Seek the LORD while he may be found; call on him while he is near. Let the wicked forsake his way and the evil man his thoughts. Let him turn to the LORD, and he will have mercy on him, and to our God, for he will freely pardon. "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways," declares the LORD. "As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts.  For those repenting and trusting in Christ, the Savior of the World, the Son of the Living God – your sins are pardoned.  Amen.

 

 

ProPresenter Created
Yes