Skip to main content
x
Liturgy
Service Date & Time
Sermon
Announcements
• Thông báo: Hai Chúa Nhật đầu của tháng 10, Hội Thánh nhóm ngoài trời vào lúc 10 giờ sáng (thay vì 9 giờ sáng).
First two Sundays of October, congregation will have out-door worship at 10 am (instead of 9 am).