Có video YouTube
Has English
Displaying 1 - 5 of 205

Để xin phước Chúa / How to ask for God's blessings

| No Plays Yet
MS. Trịnh Khánh

Món quà toàn hảo / The perfect gift

| Play Count: 29
MS. Trịnh Khánh
Audio hosted on VietChristian.com (Sermon Link )

Phải Sợ Ai / Whom to Fear

| Play Count: 75
MS. Trịnh Khánh
Audio hosted on VietChristian.com (Sermon Link )

Đánh trận tốt lành / Fight the good fight

| Play Count: 70
MS. Trịnh Khánh
Audio hosted on VietChristian.com (Sermon Link )

Hãy Ao Ước Công Việc Cao Thượng / Desire A Noble Task

| Play Count: 63
MS. Trịnh Khánh
Audio hosted on VietChristian.com (Sermon Link )