Skip to main content
x

Câu Kinh Thánh Học Thuộc Mỗi Tuần

Chủ nhật, 1 tháng 3, 2020

Vậy hãy biết rằng CHÚA, Thượng Đế các ngươi là Thượng Đế thành tín. Ngài sẽ giữ giao ước yêu thương của Ngài đến ngàn đời cho những ai yêu Ngài và vâng giữ các mệnh lệnh Ngài.

(Phục Truyền Luật Lệ 7:9 NVB)

 

Chủ nhật, 16 tháng 2, 2020

"Các con đừng thu chứa của báu trên đất nầy là nơi có mối mọt, rỉ sét hủy hoại và kẻ trộm lẻn vào đánh cắp. Nhưng hãy thu chứa của báu trên thiên đàng; là nơi không có mối mọt, rỉ sét hủy hoại hoặc kẻ trộm đánh cắp. Của đâu thì lòng đó."

(Ma-thi-ơ 6: 19-22 NVB) 

 

Chủ nhật, 26 tháng 1, 2020

Ôn lại câu: Giăng 14:6, Gia-cơ 1:27, I-sai-a 9:6, Ma-thi-ơ 28:19-20, 1 Cô-rinh-tô 13:4-7, Giăng 8:31-32. 

Chuẩn bị tuần sau trã bài.  

 

Chủ nhật, 19 tháng 1, 2020

Không có câu mới. Chúc mừng năm mới vui vẻ!   

 

Chủ nhật, 12 tháng 1, 2020

"Bấy giờ Ngài phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài, rằng: Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta; các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi."

(Giăng 8:31-32 NVB)

 

Chủ nhật, 5 tháng 1, 2020

"Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhơn từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự."

(I Cô-rinh-tô 13:4-7 NVB)

 

Chủ nhật, 29 tháng 12, 2019

Vậy, hãy đi môn đệ hóa muôn dân cho Ta, làm phép báp-tem cho họ nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, 20 dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con. Và này, Ta hằng ở cùng các con luôn cho đến tận thế.”

(Ma-thi-ơ 28:19-20 NVB)

 

Chủ nhật, 22 tháng 12, 2019

Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an.

(I-sai-a 9:6 NVB)

 

Chủ nhật, 15 tháng 12, 2019

Sự tin đạo thanh sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của nó, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian.

(Gia-cơ 1:27 NVB)

 

Chủ nhật, 7 tháng 12, 2019

Đức Giê-su đáp: “Ta chính là con đường, chân lý và sự sống, chẳng bởi Ta thì không ai đến cùng Cha được."

(Giăng 14:6 NVB)

 

Chủ nhật, 3 tháng 11, 2019

Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: không có luật pháp nào cấm các sự đó.

(Ga-la-ti 5:22-23 NVB)

 

Chủ nhật, 27 tháng 10, 2019

Đức Giê-su đáp: “Hãy hết lòng, hết linh hồn, hết lý trí yêu kính Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. 38  Đó là điều răn thứ nhất và quan trọng nhất.  39  Còn điều răn thứ hai cũng như thế: ‘Hãy yêu thương người khác  như chính mình.’  40  Tất cả Kinh Luật và Kinh Tiên Tri đều dựa vào hai điều răn này.”

(Ma-thi-ơ 22:37-39)

 

Chủ nhật, 20 tháng 10, 2019

Vì đây là ý Cha Ta, ấy là người nào nhận ra Con và tin theo Ngài thì sẽ được sự sống vĩnh phúc, và chính Ta sẽ khiến người ấy sống lại trong ngày cuối cùng! 

(Giăng 6:40)

 

Chủ nhật, 13 tháng 10, 2019

Vì chúng tôi tin chắc rằng không có sự chết, sự sống, các thiên sứ, các giới quyền lực, việc bây giờ, việc tương lai, các năng lực, bề cao, bề sâu, hay tạo vật nào khác có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta.

(Rô-ma 8:38,39)

 

Chủ nhật, 6 tháng 10, 2019

Thưa anh chị em, vì thế tôi nài xin anh chị em, do lòng thương xót của Đức Chúa Trời, hãy dâng hiến thân thể mình như sinh tế sống, thánh khiết, đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó là sự thờ phượng hợp lẽ của anh chị em. Đừng rập khuôn theo đời này, nhưng hãy được biến hóa bởi sự đổi mới tâm trí, để thử nghiệm cho biết ý định tốt lành, trọn vẹn và đẹp lòng Đức Chúa Trời.

(Rô-ma 12: 1,2)

 

Chủ nhật, 29 tháng 9, 2019

Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, và Ngài sẽ ban thêm cho các con mọi điều ấy nữa.

(Ma-thi-ơ 6:33)

 

Chủ nhật, 22 tháng 9, 2019

Hãy hết lòng tin cậy CHÚA, Chớ nương cậy nơi sự sáng suốt của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối mình, Ngài sẽ làm cho đường lối của con ngay thẳng.

(Châm ngôn 3:5-6)

 

Chủ nhật, 15 tháng 9, 2019

Nhưng những ai tiếp nhận Ngài, nghĩa là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho quyền trở nên con cái Đức Chúa Trời.

(Giăng 1:12 NVB)

 

Chủ nhật, 8 tháng 9, 2019

Quyển sách Kinh Luật này chớ xa miệng con, hãy suy gẫm ngày và đêm hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong sách; vì như vậy đường lối con mới được thịnh vượng và thành công.

(Giô-suê 1:8 NVB)

 

Chủ nhật, 1 tháng 9, 2019

Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin nơi Ngài sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh phúc.

(Giăng 3:16 NVB)

 

Chủ nhật, 25 tháng 8, 2019

Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng tặng phẩm của Đứ Chúa Trời là sự sống vĩnh phúc trong Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta.

(Rôma 6:23 NVB)

 

Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jêsus Christ.

(Phi-líp  4:19 NVB)