Skip to main content
x

Fear Not

GCC Sermon Passages
Thánh Thi 91
GCC Speaker
Mark Rivera

Có giao ước? Have Covenant?

GCC Sermon Passages
Phục Truyền 29:1-21; Mác 14:22-26
GCC Speaker
MS. Trịnh Khánh

Đi / Go

 

MS. Trịnh Khánh 

GCC Sermon Passages
Jonah 1:1-15; Matthew 28:18-20
GCC Speaker
MS. Trịnh Khánh

Hy Vọng Của Con Cái Chúa

GCC Sermon Passages
I Phi-rơ 1:3-9
GCC Speaker
MS Nguyễn Đình Liễu

Son of Man

GCC Sermon Passages
Ezekiel 37:1-6; Luke 6:20-22
GCC Speaker
Mark Rivera