Free Flu Shots (Walgreens)

29 Aug 2022 in

Get your free flu shot. Ministry of Grace Community Church in cooperation with Walgreens. Limited shots - first come first serve.
--
Walgreens will be offering free flu shots at Grace Community Church from 2:30 PM - 4:30 PM on 9/4/2022 (while supplies last; first come first served). Flu shots are free for the non-insured. For those insured, the bill would go to Medicare or private insurance.


Walgreens sẽ cung cấp chích ngừa miễn phí tại Hội Thánh Tìn Lành Ân Điển từ 2:30 PM - 4:30 PM, vào Chúa Nhật ngày 4 tháng 9 (số thuốc có giới hạn - xin đến sớm). Chích ngừa cúm miễn phí dành cho thân hữu và tín hữu không có bảo hiểm sức khoẻ. Quý vị với bảo hiểm sức khoẻ sẽ được thanh toán bởi đơn vị cung cấp bảo hiểm.


https://vietgrace.org/flushots2022
5625 24th St, Sacramento, CA 95822

GPS Directions