Liturgy Number
18
Liturgy

18 Call To Worship

 

H.Dẫn: Lạy Chúa, cầu xin phát ánh sáng và sự chân thật Chúa ra.

Hội Chúng: Để dẫn chúng con đến núi Thánh và nơi ở của Chúa.

H.Dẫn: Bấy giờ chúng con sẽ đi đến bàn thờ Đức Chúa Trời, tức đến cùng Ngài, là niềm vui mừng và sự thỏa lòng của chúng con.

Hội Chúng: Chúng con sẽ ngợi khen Chúa bằng tiếng hát, hỡi Chúa, là Đức Chúa Trời chúng con. Vì Ngài là sự cứu rỗi của chúng con, và là Chúa chúng con.

LEADER:  O Lord, send forth your light and your truth, let them guide us;

PEOPLE:  Let them bring us to your holy mountain, to the place where you dwell.

LEADER: Then I will go to the altar of God, to God, my joy and my delight.

PEOPLE:Then will praise you with our songs, O God, our God.  For You are my salvation and my Lord.

 

18 Confession

 

Lạy Cha Thánh nhân từ, chúng con xưng nhận trước Chúa bản chất tội lỗi của chúng con, thường nghiêng về điều ác và chậm làm điều lành; cùng những lỗi lầm cùng vấp phạm 

Chỉ duy Ngài biết đã bao lần chúng con phạm tội: xa cách đường lối Ngài, lạm dụng ân tứ Ngài và quên đi tình yêu Chúa. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con, những kẻ xấu hổ và ăn năn cho muôn điều buồn lòng Ngài.

Xin dạy chúng con chán ghét lỗi lầm mình; rửa chúng con sạch các tội lỗi, và tha thứ cho chúng con; vì cớ Con Một của Ngài. Lạy Chúa, xin giúp chúng con sống trong ánh sáng và đi trong đường lối Ngài, theo lời dạy của Đức Giê-xu Christ, Chúa chúng con. Amen.

 

18 Good news

 

Lời Chúa hứa: Nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-xu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu;

vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Kinh Thánh dạy: kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn.

If you confess with your lips that Jesus is Lord and believe in  your heart that God raised him from the dead, you will be saved.

For one believes with the heart and so is justified, and one confesses with the mouth and so is saved.  The scripture says, "No one who believes in him will be put to shame."

 

 

 

 

 

 

 

ProPresenter Created
Yes